Vedtægter

Gørslev Forsamlingshus, Trekanten 10, 4100 Ringsted

  Vedtægter  for foreningen ”GØRSLEV FORSAMLINGSHUS” vedtaget 1. marts 2011                


§ 1


Foreningens navn er “Foreningen for Gørslev Forsamlingshus, A.m.b.a.". Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens beboere, herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster.


Foreningen er hjemmehørende Køge Kommune.


§ 2


Som andelshaver betragtes enhver, som har købt et andelsbrev og betaler det årlige kontingent.


§ 3


Nye medlemmer optages på samme betingelser som nuværende medlemmer. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der handler mod foreningens formål. Medlemmet kan anke beslutningen til den kommende generalforsamling.


§ 4


Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For fore­ningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver. I tilfælde af foreningens konkurs hæfter hvert andelsbevis for maksimalt 500 kr.


Ved foreningens opløsning overgår dens midler til almennyttige formål i foreningens hjemstedskommune. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.


§ 5


Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.


§ 6


Den ordinære generalforsamling afholdes i forsamlingshuset i februar måned og bekendtgøres med 4 ugers varsel, enten pr. brev eller annonce i den lokale avis.


Generalforsamlingens dagsorden skal være som følger:


1         Valg af stemmetællere (2)


2.       Valg at dirigent


3.       Bestyrelsens beretning


4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab


5.       Indkomne forslag


6.       Valg til bestyrelse


7.       Valg af suppleanter


8.       Valg af revisor


9.       Valg at revisorsuppleant


10.   Budget med fastsættelse at kontingent


11.   Eventuelt§ 7


Ved generalforsamlingen har enhver personligt fremmødt stem­meret, dog højst 2 stemmer pr. andelsbrev. Valgbar er enhver, der har været medlem mindst 6 måneder.


§ 8


Foreningen ledes at en bestyrelse på 7 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen af de fremmødte medlemmer. Valget gælder for 2 år. På lige årstal vælges 3 medlemmer, og på ulige årstal vælges 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger årligt af sin midte en formand og kasserer og holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 9


Bestyrelsen repræsenterer i alle anliggender foreningen over for tredjemand og forpligter ved sin underskrift foreningen ved lånoptagelse.  Optagelse af lån skal godkendes på en generalforsamling.


§  10


Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen eller ét medlem kan fordre skriftlig afstemning. Ændringer af gældende vedtægter såvel som beslutning om foreningen opløsning eller ejendommens salg kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær og skal afholdes senest én måned efter, I tilfælde af foreningens opløsning kræves dog 3/4 af alle stemmeberettigede.


§11


På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælges to revisorer for 2 år ad gangen, dog med skiftevis afgang eller opstilling til genvalg.


§ 12


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14. Januar.


§ 13


Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af formanden, og skal afholdes, når enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 5 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.


§ 14


Bestyrelsen fastsætter betalingen for benyttelse af forsamlingshusetSåledes vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 2011


 


Gørslev Forsamlingshus